HomeKroužky

KROUŽKY, SKUPINOVÉ TERAPIE 
můžete se přihlašovat

Na našem pracoviště můžete kromě  individuální logopedické péče využít také nabídku kroužků, skupinových logopedických terapií a zábavných sobotních dopolední.

Kroužky a skupinové terapie budou zahájeny v týdnu od 11. března 2019

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE
Pondělí Grafomotorika
děti 4 – 5 let
8.00 – 8.50
registrace green
 
Úterý Cvičíme a povídáme
děti 4 – 6 let
14.40 – 15.30
registrace green
K
roužek naplněn – přihlásit se můžete již jen jako náhradníci
Příští rok školákem
předškoláci
15.40 – 16.30
registrace green
Kroužek naplněn – přihlásit se můžete již jen jako náhradníci
Středa Logopedický kroužek
děti 4 – 5 let
15.00 – 15.50
registrace green
Logopedický kroužek
děti 5-6 let
16.00 – 16.50
registrace green
Kroužek naplněn – přihlásit se můžete již jen jako náhradníci
KUMOT
děti 5 – 7 let
17.00 – 17.50
registrace green
Kroužek naplněn – přihlásit se můžete již jen jako náhradníci
Čtvrtek Kroužek pro děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) (13 lekcí)
děti 4,5 – 6 let
15.00 – 15.50
registrace green
Grafomotorika
děti 5 – 6 let
16.00 – 16.50
registrace green
P
oslední 2 volná místa

Další informace:

 • každý kroužek (skupinová terapie) trvá 10 lekcí (není-li uvedeno jinak), maximálně 6 dětí ve skupině
 • více informací u vašeho logopeda nebo na tel. 775 070 906
 • kroužek KUMOT je díky projektu společnosti Ireas zdarma pro všechny účastníky

Cena:

Klienti našeho zařízení Klienti našeho zařízení
(pojištěnci VZP, OZP a RBP)
Ostatní
Registrační poplatek 200 Kč 0 Kč 0 kč (200 Kč u kroužku KUMOT)
Cena za 1. kroužek (kromě kroužku pro děti s OMJ) 0 Kč (10 lekcí za 365 dní hradí ZP) 1 300 Kč 1 500 Kč
Cena za 2. a další kroužek
(sourozence), kromě kroužku pro děti s OMJ
1 300 Kč 1 200 Kč 1 400 Kč
Cena za logopedický kroužek pro děti s OMJ (13 lekcí) 400 Kč 1700 Kč 1950 Kč
Pozdní omluva
(méně než 24 hod předem)
130 Kč/neomluvená lekce 0 Kč 0 Kč
Kroužek KUMOT 0 Kč 0 Kč 0 Kč
 • neodchozené kurzovné se nevrac
 • u klientů našeho zařízení je 10 skupinových terapií za období 1 roku hrazeno ze zdravotního pojištění (kromě pojištěnců VZP, OZP, RBP), v případě pozdní omluvy nebo vyčerpaných 10 lekcí za rok (později než 24 hodin předem) hradí klient 130 Kč/za lekci

Obsahy kroužků: (ne všechny uvedené kroužky musí být v daném pololetí otevřeny)

Elkonin

Jedná se o speciální trénink jazykových schopností – metodu podle prof. Elkonina, která u dětí předškolního věku trénuje schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní. Kroužek je zaměřen především na rozvoj fonematického sluchu, porozumění řeči a zrakové orientace.

Grafomotorika

Náplň kroužku: uvolňovací cviky, nácvik správného držení psacího náčiní, zlepšení kreslířských dovedností, zvýšení zdravého sebevědomí, nácvik správného dýchání, relaxační techniky, správné držení těla, koncentrace, práce ve skupině

Logopedické kroužky

Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních a řečových dovedností, zrakové a sluchové percepce, zvýšení zdravého sebevědomí, nácvik správného dýchání, podporu hrubé i jemné motoriky, práci ve skupině.

Jóga pro děti

Ucelená sestava relaxačních a pohybových cvičení pro děti, pro posílení těla, sebevědomí, schopnosti koncentrace.

Příští rok školákem

Kroužek pro předškoláky zaměřený na rozvoj komunikačních a řečových dovedností, základní seznámení s písmeny a číslicemi, práci skupině, rozvoj zrakové a sluchové percepce, zvýšení zájmu o učení a školu, zvýšení zdravého sebevědomí.

Cvičíme a povídáme 

Kroužek zaměřený na rozvoj hrubé motoriky i jemné motoriky, nácvik správného dýchání a držení těla, práci ve skupině. Spojení pohybu a řeči, zklidnění, koncentrace, rovnováha. 

Kroužek pro děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Posílení jazykových kompetencí dětí s OMJ, rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby, zlepšení porozumění mluvené češtině. Náplň kroužku je uzpůsobena konkrétní skupině dětí. 

Včelka

Kroužek pro školáky s vývojovou dysfázií na 1. stupní ZŠ. Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních a řečových dovedností, zlepšení soustředění, zvýšení pasivní i aktivní slovní zásoby, posílení zrakové a sluchové percepce.

KUMOT – rozvoj motoriky a sociálních dovedností

 • program je určený pro děti od 5 do 8 let, v jedné skupině je 6 – 8 dětí, je výhodou, jsou-li z různých kolektivů
 • vhodný pro děti s ADHD, pro děti nesmělé, sociálně či motoricky neobratné nebo s jinými obtížemi
 • celý program sestává z 10 setkání, která probíhají 1x týdně v trvání 60 minut, rodiče se neúčastní
 • program je hravý, využívá veselých písniček o zvířátkách, děti baví
 • v průběhu a po ukončení programu se odborník setkává s rodiči každého dítěte zvlášť za účelem zhodnocení a sdělení poznatků o dítěti, včetně výchovných závěrů a doporučení
 • program vede odborník (psycholog, speciální pedagog) s platným osvědčením pro práci s metodou společně s koterapeutem
 • veškeré pomůcky jsou na pracovišti, pro děti doporučujeme využívat také CD s hudbou na doma

Výsledky

 • schopnost uvolnění, otevřenější komunikace
 • lepší ovládání impulsů, uvolnění agrese
 • zlepšení hrubé motoriky
 • schopnost vyjadřovat pozitivní city, a to i neverbálně
 • lepší ovládání mluvidel
 • radostnější dítě

Grafomotorika s Thai-ti

Náplň kroužku: uvolňovací cviky, nácvik správného držení psacího náčiní, zvýšení zdravého sebevědomí, nácvik správného dýchání, relaxační techniky, správné držení těla, koncentrace, práce ve skupině. 

10989256_668184183312553_8920262646492711223_o  IMG_2897  IMG_2880
Kontakt

Kytlická 779
Praha 9
190 00

775 070 906

info@logopedieprosek.cz